Tập trung vốn cho các xã đăng ký nông thôn mới

Thứ Sáu, 02/10/2020, 00:03 [GMT+7]

Tập trung vốn cho các xã đăng ký nông thôn mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương ưu tiên đăng ký danh mục công trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn cho các xã nằm trong kế hoạch thực hiện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các công trình phát sinh, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh mục do các địa phương đăng ký, tổng hợp chung vào kế hoạch thực hiện chương tình NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định.


C.Đ

.

các thông tin tiện ích