Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Thành ủy Nha Trang: Những đổi thay đáng ghi nhận

Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 28-4-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống với những đổi thay đáng ghi nhận.

Tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả

Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh từng bước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 
.

các thông tin tiện ích