Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tích cực triển khai Đề án 06 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tích cực triển khai Đề án 06
Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tích cực triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của ngành.