Các giải pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở Các giải pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Vậy Nhà nước có những giải pháp nào để bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở?