Trợ cấp an sinh xã hội: Tăng cường chi trả qua tài khoản
Trợ cấp an sinh xã hội: Tăng cường chi trả qua tài khoản
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, các ngành chức năng đang từng bước tháo gỡ vướng mắc, đưa ra nhiều giải pháp trong chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến các đối tượng chính sách. Kết quả bước đầu đã cho thấy nhiều tiện lợi, đảm bảo an toàn chế độ chính sách nên toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2024, có hơn 30% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản.