UBND TP. Nha Trang rà soát các khu đất đề xuất không bán đấu giá
UBND TP. Nha Trang rà soát các khu đất đề xuất không bán đấu giá
UBND TP. Nha Trang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về rà soát các cơ sở nhà, đất để đưa vào kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Nha Trang.