Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân: Phát huy hiệu quả
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân: Phát huy hiệu quả
Năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân Khánh Hòa tiếp tục góp phần giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ngay từ đầu năm 2024, nguồn quỹ này đã giải ngân cho những mô hình, dự án trồng trọt, chăn nuôi mới...