Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

Theo Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 6-9-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc qua giai đoạn 2021-2025, NLĐ là người dân tộc thiểu số (DTTS); ....

Kiểm tra các điểm trông giữ xe hết hạn giấy phép nhưng vẫn hoạt động, thu giá cao hơn mức quy định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc kiểm tra các điểm trông giữ xe hết hạn giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản không theo mẫu có thể bị xử phạt từ 100-120 triệu đồng

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất  động sản phải áp dụng mẫu được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

 
.

các thông tin tiện ích