Hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Hai, 22/03/2021, 22:24 [GMT+7]

Hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu quả

UBND tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ về phương án sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định số 107, 108 và 120 của Chính phủ.


Sắp xếp, tổ chức lại nhiều cơ quan


Đối với cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, bước đầu UBND tỉnh thống nhất giảm đầu mối cấp phòng theo hướng giải thể hoặc sáp nhập đối với 11 cơ quan. Cụ thể gồm: Thanh tra tỉnh và các sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Y tế; Ngoại vụ, Xây dựng.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Vĩnh.

Người dân giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Vĩnh.


Các cơ quan giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm: Ban Dân tộc; Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Tài chính giữ nguyên số phòng chuyên môn nhưng tổ chức lại.


Một số cơ quan như: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế sẽ tổ chức lại các chi cục và tương đương vì không đảm bảo được chỉ tiêu biên chế theo quy định. Riêng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn duy trì, giữ nguyên biên chế hiện có và không tổ chức các phòng chuyên môn.


Các cơ quan chuyên môn cấp huyện cơ bản giữ nguyên, riêng Phòng Y tế huyện Khánh Sơn sẽ giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh thực hiện sắp xếp theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trung tâm dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trực thuộc Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh sáp nhập vào ban quản lý.


Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, trước mắt, giảm 2 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các đơn vị sự nghiệp không bảo đảm số biên chế tối thiểu theo quy định sẽ được xin ý kiến Bộ Nội vụ. Các trạm khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện sáp nhập vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-4


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ trước ngày 25-3 phải trình quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở cũng tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Theo đó, các cơ quan được bố trí không quá 2 phó giám đốc và tương đương gồm: Ban Dân tộc, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan được bố trí không quá 4 phó giám đốc và tương đương gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. Các cơ quan còn lại được bố trí không quá 3 phó giám đốc và tương đương.


Bên cạnh đó, sở sẽ khẩn trương hoàn chỉnh phương án báo cáo sắp xếp các ban quản lý dự án thuộc tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa đủ số biên chế tối thiểu theo quy định và không thể sáp nhập; xin ý kiến giữ nguyên mô hình tổ chức Ban Tôn giáo, Chi cục Biển và Hải đảo do đặc thù địa phương. Toàn bộ kết quả rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-4 để gửi Bộ Nội vụ.


Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc quyền quản lý theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của các bộ về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) thẩm định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp huyện.


UBND cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp mình quản lý phù hợp với Nghị định 108 và hướng dẫn của các bộ; quyết định số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn cho phù hợp, bảo đảm bình quân 2 phó trưởng phòng/phòng. Riêng UBND huyện Khánh Sơn trình HĐND huyện về việc giải thể Phòng Y tế.


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích