10:03, 14/03/2021

Tích cực tuyên truyền công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2021.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2021.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, định kỳ hàng tháng, các sở, ngành, địa phương gửi kết quả, hoạt động, việc thực hiện CCHC thông qua Sở Nội vụ hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh. 100% cơ quan, đơn vị có mô hình, sáng kiến, giải pháp tham gia cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ năm 2021. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu về việc tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; về tổ chức cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ năm 2021; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ CCHC; chủ trì điều tra xã hội học để đo lường tác động, hiệu quả của CCHC. Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở Thông tin và Truyền thông  tham mưu truyền thông về Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; phối hợp truyền thông về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Tư pháp tuyên truyền về cải cách thể chế trên địa bàn. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC, chú trọng phản ánh các mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC…


Các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 31-3.


T.M