06:03, 19/03/2021

Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 
Theo đó, ở cấp huyện, cả 8 UBND cấp huyện tiếp tục đạt mức 1 (mức cao nhất) về điều kiện sẵn sàng xây dựng CQĐT. Về mức độ đạt được, UBND huyện Khánh Vĩnh đạt mức I; 4 UBND đạt mức II gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Khánh Sơn, Cam Lâm; 2 UBND đạt mức III gồm: Diên Khánh, Vạn Ninh; UBND thị xã Ninh Hòa đạt mức IV.
 
Ở cấp xã, về mức độ đạt được, UBND huyện Diên Khánh có 7 xã đạt mức III; 11 xã, thị trấn còn lại đạt mức IV. UBND huyện Khánh Vĩnh có 8 xã đạt mức  III; 6 xã còn lại đạt mức IV. UBND huyện Vạn Ninh có 8 xã, thị trấn đạt mức I; 5 xã còn lại đạt mức độ II. UBND TP. Cam Ranh có 2 xã, phường đạt mức I; 2 xã, phường đạt mức II; 11 xã, phường còn lại đạt mức III. UBND TP. Nha Trang có 4 xã, phường đạt mức II; 23 xã, phường còn lại đạt mức độ III. UBND thị xã Ninh Hoà có 1 xã đạt mức II; 26 xã, phường còn lại đạt mức III. UBND huyện Cam Lâm và Khánh Sơn không xếp hạng.
 
Từ kết quả trên, UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện, cấp xã có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển CQĐT ở cấp mình.
 
Được biết, trong bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện năm 2017, thứ tự đánh giá được tính từ mức I (cao nhất) đến mức IV.
N.V