Có thể tự lập di chúc bằng cách viết trên máy tính?

Thứ Hai, 08/07/2019, 21:48 [GMT+7]

Có thể tự lập di chúc bằng cách viết trên máy tính?

- Hỏi: Do bị dị tật tôi không cầm bút viết được nhưng tôi có thể viết trên máy tính. Bản di chúc tôi viết bằng cách này và điểm chỉ có được công nhận không?


Đoàn Việt Hải (TP. Cam Ranh)


- Trả lời: Pháp luật về thừa kế cho phép di chúc bằng văn bản có các loại: có người làm chứng, không có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực. Bạn thuộc trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng.


Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được Bộ luật Dân sự quy định tại Điều 634 với nội dung: Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.


Chiếu theo quy định đó, bạn có thể tự mình sử dụng máy tính để viết bản di chúc.


Cần lưu ý, một bản di chúc phải thể hiện được các nội dung chủ yếu như: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản. Đồng thời di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. Với người làm chứng thì pháp luật hạn chế người sau đây: người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích