Có tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Chủ Nhật, 07/07/2019, 22:19 [GMT+7]

Có tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi phí trả lãi trái phiếu định kỳ, công ty có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?


- Tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 ngày 24-2-2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù: “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế. Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bảo hiểm”.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp huy động vốn để tăng vốn điều lệ), định kỳ công ty hạch toán khoản tiền lãi trái phiếu phải trả, hạch toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi (không được vốn hóa) phù hợp với kỳ hạn trái phiếu vào chi phí tài chính trong kỳ thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu các khoản chi phí này đáp ứng các điều kiện được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2.17, Khoản 2.18, Khoản 2.33 Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22-6-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017 nêu trên.


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

.

các thông tin tiện ích