Nghĩa vụ thi hành án khi người phải thi hành án chết?

Thứ Ba, 02/07/2019, 22:08 [GMT+7]

Nghĩa vụ thi hành án khi người phải thi hành án chết?

. Hỏi: Ông M. phải trả cho tôi khoản nợ trên 200 triệu đồng theo quyết định của tòa án. Khi mới trả được 1/3 số này thì ông ấy chết. Vậy vợ, con ông ấy có trách nhiệm trả nợ tiếp cho tôi không?


Lê Minh (TP. Cam Ranh)


. Trả lời: Luật Thi hành án dân sự có quy định về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án. Theo đó, trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế.


Pháp luật thừa kế ghi nhận rằng, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.


Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được Bộ luật Dân sự quy định tại Điều 615 có nội dung:


1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.


3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.


Như vậy, nếu vợ, con ông M. được thừa kế tài sản ông M. để lại thì họ có nghĩa vụ trả khoản nợ cho bạn trong phạm vi di sản họ nhận được.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích