10:03, 23/03/2023

Cam Ranh: Nỗ lực nâng cao chỉ số mức độ hài lòng

Năm 2023, UBND TP. Cam Ranh tập trung cải cách hành chính (CCHC), đặt mục tiêu nâng mức độ hài lòng đạt hơn 84%; 100% xã, phường không có hồ sơ trễ hạn; đạt và vượt chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến.

Năm 2023, UBND TP. Cam Ranh tập trung cải cách hành chính (CCHC), đặt mục tiêu nâng mức độ hài lòng đạt hơn 84%; 100% xã, phường không có hồ sơ trễ hạn; đạt và vượt chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến.


Có nhiều chuyển biến


Năm 2022, thực hiện nghiêm túc các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố bố trí 1 lãnh đạo Văn phòng là trưởng bộ phận, 1 chuyên viên tổng hợp chung để quản lý và theo dõi hoạt động của Bộ phận một cửa thành phố. Thành phố cũng thường xuyên quan tâm bổ sung các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa và kiện toàn bộ phận này để đáp ứng tình hình thực tế. Nhờ vậy, hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa thực hiện đúng quy định.

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Cam Ranh.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Cam Ranh.


Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP. Cam Ranh, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố cho biết, đến nay, thành phố có 15/15 xã, phường triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; chất lượng thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, thành phố có 20/33 đơn vị xếp hạng tốt, tăng 2 đơn vị so với năm 2021; 13/33 đơn vị xếp hạng khá, tăng 2 đơn vị; không còn đơn vị xếp hạng trung bình (giảm 4 đơn vị so với năm 2021). Năm 2022, UBND TP. Cam Ranh xếp hạng khá về CCHC; có 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong công tác CCHC.


Cần nâng cao mức độ hài lòng


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của UBND TP. Cam Ranh vẫn còn một số hạn chế. Chẳng hạn, tuy hồ sơ trễ hạn ở các lĩnh vực (đặc biệt là lĩnh vực đất đai) giảm so với các năm trước nhưng số lượng hồ sơ bị từ chối giải quyết, tạm dừng giải quyết, bị hủy lên đến 2.247 hồ sơ, chiếm 38,54% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trên phần mềm không đính kèm file số hóa; chọn sai bước giải quyết dẫn đến tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm; thực hiện dừng tính hồ sơ trên phần mềm sai quy định...


Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, những hạn chế nói trên đã ảnh hưởng đến kết quả chung công tác CCHC của thành phố năm 2022. Cụ thể, tuy chỉ số CCHC của thành phố đạt 87,62% nhưng chỉ số mức độ hài lòng chỉ đạt 77,28%. Do đó, UBND TP. Cam Ranh xếp loại khá về CCHC, đứng vị thứ 4/8 huyện, thị xã, thành phố. Để triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023 đạt hiệu quả cao và khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, UBND TP. Cam Ranh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức. UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ CCHC nhằm nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thành phố phấn đấu trong năm 2023, chỉ số CCHC của thành phố xếp hạng tốt; chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt hơn 84%; 100% xã, phường không có hồ sơ trễ hạn.

 

Ông LÊ NGỌC THẠCH - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: Thời gian tới, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh, Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa và UBND các xã, phường cần chủ động rà soát các hồ sơ đang giải quyết, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với hồ sơ đã trễ hạn; không để xảy ra tình trạng trễ hạn kéo dài gây bức xúc, phiền hà cho tổ chức, công dân. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ đối với các hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không để phát sinh thêm hồ sơ trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai.


VĂN KỲ