Diên Khánh: Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ Năm, 10/02/2022, 23:03 [GMT+7]

Diên Khánh: Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Huyện Diên Khánh đã ban hành Chương trình cải cách hành chính huyện giai đoạn 2021 - 2030 với nhiều mục tiêu và nội dung trọng tâm. Trong đó, huyện sẽ cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính (THHC) liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.


Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; 100% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.


Mục tiêu đến năm 2030, TTHC đủ điều kiện, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên; 90% số lượng người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích