Phấn đấu cải cách hành chính năm 2022 đạt mức độ hài lòng hơn 83%

Thứ Năm, 13/01/2022, 22:29 [GMT+7]

Phấn đấu cải cách hành chính năm 2022 đạt mức độ hài lòng hơn 83%

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2022. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch) cho biết:

 

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa
Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa


Trọng tâm của kế hoạch này là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp tạo chuyển biến căn bản chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt hơn 83%.


- Xin bà cho biết các mục tiêu CCHC cụ thể trong năm 2022?


 - Năm nay, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện và duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở nhóm Tốt. Tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn; giảm xuống dưới 2% tỷ lệ hồ sơ trễ hạn các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội. 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình. 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC đạt từ 30% trở lên; từ 50% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc giữa các cơ quan liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đối với việc vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng công tác số hóa, kết nối, chia sẻ, tạo lập dữ liệu điện tử và vận hành các hệ thống thông tin quản lý, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025; cung cấp kịp thời, đầy đủ biểu mẫu, công cụ phục vụ số hóa, tạo lập, lưu trữ, quản lý kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo lộ trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương.    


Tỉnh cũng rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107 và 108 của Chính phủ gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh giản biên chế. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp; tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho đơn vị. 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh được chuyển qua hệ thống báo cáo của tỉnh; kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh; hệ thống thông tin quản lý nông nghiệp tập trung và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước; chuyển đổi số, tiếp cận khai thác, sử dụng dịch vụ công để thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử.


- Thưa bà, để đạt được những mục tiêu trên, các cơ quan phải chú ý thực hiện như thế nào?


- UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai và tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh thành lập các tổ công tác, ban điều hành để phối hợp tham mưu triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ CCHC quan trọng, phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách hoặc phụ trách công tác CCHC các cấp.


Căn cứ kế hoạch, tình hình thực tiễn, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của mình. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức. Các sở liên quan tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã theo lĩnh vực phụ trách. Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC; khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng sáng kiến, giải pháp CCHC; khen thưởng kịp thời, xứng đáng các tập thể, cá nhân xuất sắc và xử lý nghiêm người đứng đầu để tình trạng yếu kém kéo dài, gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu nhân dân…


- Xin cảm ơn bà!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích