06:03, 27/03/2022

Chi cục Thuế Tp. Nha Trang thông báo

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm tỉnh Khánh Hòa), trong đó quy định việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/4/2022.

CHI CỤC THUẾ TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm tỉnh Khánh Hòa), trong đó quy định việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/4/2022.


Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Chỉ thị số 06/CTUBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó yêu cầu người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.


Vì vậy, đề nghị người nộp thuế khẩn trương liên hệ cơ quan thuế để đăng ký áp dụng, chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đội Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế TP. Nha Trang qua số điện thoại: 0258.3828385- 0258.3810513 gặp ông Bạch Huy Hùng hoặc bà Lê Thị Xuân Lệ.