11:02, 27/02/2023

Giai đoạn 2023 - 2025: Tổ chức 107 lớp tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện gần 2,4 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện gần 2,4 tỷ đồng.


Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh tổ chức 107 lớp tập huấn, bồi dưỡng với khoảng 10.230 người dự. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 18 lớp với 3.600 người dự, cấp huyện tổ chức 89 lớp với 6.630 người dự. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ chuyên trách xây dựng NTM các cấp, ít nhất có 80% cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng NTM được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng NTM; ưu tiên tập huấn, bồi dưỡng cho các huyện, xã đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025 và các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng ven biển và hải đảo, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng trọng tâm gồm: các nội dung mới trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn xây dựng mô hình xã, thôn thông minh; xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, mô hình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị trong triển khai xây dựng NTM.


Hồng Minh