08:10, 24/10/2019

Gần 113 tỷ đồng đầu tư cho 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2020, có 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vạn Phước (Vạn Ninh), Ninh Trung, Ninh Sơn (Ninh Hòa), Vĩnh Thái (Nha Trang), Diên Bình (Diên Khánh) và Cam An Nam (Cam Lâm). Tổng nhu cầu đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương gần 113 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 32 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2020, có 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vạn Phước (Vạn Ninh), Ninh Trung, Ninh Sơn (Ninh Hòa), Vĩnh Thái (Nha Trang), Diên Bình (Diên Khánh) và Cam An Nam (Cam Lâm). Tổng nhu cầu đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương gần 113 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 32 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, năm 2020 có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Ninh Quang (Ninh Hòa), Vĩnh Phương (Nha Trang), Diên Điền (Diên Khánh) và Cam Hải Tây (Cam Lâm). Tổng nhu cầu đầu tư đạt chuẩn cho các địa phương này hơn 34 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 13 tỷ đồng.


Duy Nhật