09:11, 22/11/2021

Đảng bộ xã Xuân Sơn: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Xuân Sơn (trực thuộc Đảng bộ huyện Vạn Ninh) có 11 chi bộ trực thuộc, với 100 đảng viên. 5 năm liền (2016 - 2020), Đảng bộ xã được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Có được kết quả đó một phần nhờ Đảng bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS). Do đó, thời gian tới, Đảng bộ xã nỗ lực tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này.

Đảng bộ xã Xuân Sơn (trực thuộc Đảng bộ huyện Vạn Ninh) có 11 chi bộ trực thuộc, với 100 đảng viên. 5 năm liền (2016 - 2020), Đảng bộ xã được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có được kết quả đó một phần nhờ Đảng bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS). Do đó, thời gian tới, Đảng bộ xã nỗ lực tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này.


Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Xuân Sơn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác KT-GS đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KT-GS. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch KT-GS toàn khóa và hàng năm; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, như: Quy trình về công tác KT-GS, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý; Quy định việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.


Kể từ sau Đại hội Đảng bộ xã đến nay, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 5 lượt tổ chức đảng và 4 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã kiểm tra 8 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 3 chi bộ trực thuộc và 4 cấp ủy viên. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 4 đảng viên, giám sát 8 đảng viên. Qua KT-GS đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm minh các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2020, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách.


Ông Phạm Trúc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vạn Ninh đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Sơn đã thực hiện công tác KT-GS cơ bản bảo đảm đúng quy trình; chất lượng các cuộc KT-GS từng bước được nâng cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-GS, Đảng ủy xã Xuân Sơn luôn chủ động rà soát nội dung, chương trình để lựa chọn đối tượng, địa bàn, xác định mốc thời gian phù hợp nội dung kiểm tra của Đảng với thanh tra của Nhà nước, giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ xã luôn chú trọng theo dõi, giám sát những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, có những vụ việc bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Sau khi kết thúc kiểm tra, nội bộ các tổ chức đảng được ổn định, đoàn kết thống nhất.


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT; nâng cao thẩm quyền thi hành kỷ luật của UBKT cấp cơ sở theo Quy định số 22 ngày 28-7-2021 của Bộ Chính trị về công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng. Cùng với đó, đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KT-GS gắn với các chủ trương của cấp ủy; tập trung kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và nhân dân đối với các tổ chức đảng và đảng viên; tập trung xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm (nếu có) nhằm đảm bảo sau khi kết thúc kiểm tra, nội bộ tổ chức đảng được ổn định, đoàn kết thống nhất.


Mặt khác, Đảng ủy xã chỉ đạo UBKT, chi ủy, chi bộ trực thuộc chủ động thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra thường xuyên của các cấp ủy, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác KT-GS, bảo đảm tính chuyên nghiệp, nghiêm minh và tính giáo dục trong quá trình thực thi nhiệm vụ.


PHƯƠNG THANH