Tăng cường quản lý mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

Chủ Nhật, 21/11/2021, 21:35 [GMT+7]

Tăng cường quản lý mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, về quản lý sử dụng tài sản công khi triển khai thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trình UBND tỉnh trước ngày 30-11; tham mưu ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 30-11; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện mua sắm tập trung theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

 

T.K

 

.

các thông tin tiện ích