Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Những đóng góp cho công tác dân vận

Thứ Hai, 15/03/2021, 22:42 [GMT+7]

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Những đóng góp cho công tác dân vận

Những năm qua, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp vào kết quả thực hiện Đề án 04 ngày 31-3-2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2020.


Tăng cường công tác tuyên truyền


Thời gian qua, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới và Đề án 04 của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho các hội thành viên và cơ quan Liên hiệp hội.

 

Một hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức tại TP. Nha Trang  do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.

Một hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức tại TP. Nha Trang do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.


Bên cạnh đó, Liên hiệp hội đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức. Bản tin Khoa học và Cuộc sống của Liên hiệp hội được phát hành đều đặn hàng quý/400 bản (năm 2020 đạt 64 trang/số, tăng gấp đôi so với năm 2017); chất lượng thông tin phổ biến kiến thức và tuyên truyền, vận động không ngừng được cải thiện; đối tượng bản tin phục vụ ngày càng mở rộng. Trang thông tin điện tử Liên hiệp hội được nâng cấp và không ngừng cải tiến hình thức, cập nhật nhiều thông tin, tăng thêm nhiều chuyên mục, phục vụ tốt hơn công tác dân vận trong các hội thành viên, trong nhân dân. Cùng với đó, cơ quan Liên hiệp hội mở 37 hội nghị phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.500 lượt người ở các địa phương trong tỉnh; các hội thành viên tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên quan lĩnh vực công tác của hội.  


Phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức


Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp hội đã khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín trong việc vận động, tập hợp, huy động, đoàn kết, phát huy vai trò của lực lượng trí thức khoa học công nghệ và sinh viên, học sinh tham gia xây dựng địa phương, xây dựng môi trường sáng tạo khoa học - công nghệ thông qua các hoạt động: Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 2 kỳ xét chọn, tôn vinh 66 trí thức tiêu biểu; tổ chức tư vấn phản biện cho 31 đề án, dự án quan trọng của tỉnh; trực tiếp góp ý cho nhiều đề án, dự án của các huyện, thị xã, thành phố; mở 8 diễn đàn trí thức để tập hợp và lấy ý kiến thảo luận, góp ý của đội ngũ trí thức cho các vấn đề mà tỉnh đang quan tâm. Đồng thời, tổ chức 2 hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh với 472 sản phẩm, công trình của trí thức đăng ký dự thi; tổ chức 2 cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên - nhi đồng tỉnh với 894 sản phẩm, dự án đăng ký dự thi.


Trong 4 năm thực hiện Đề án 04, Liên hiệp hội luôn chú trọng phát triển số lượng, chất lượng các hội thành viên và hội viên. Theo đó, Liên hiệp hội đã tăng thêm 4 hội thành viên, 61 chi hội thuộc hội thành viên và 11.690 hội viên. Đến nay, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 37 tổ chức hội thành viên với hơn 83.000 hội viên.


Những năm qua, Liên hiệp hội luôn quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vướng mắc, bức xúc của các hội thành viên và hội viên. Đảng đoàn đơn vị, Chi bộ cơ quan, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp hội duy trì thường xuyên hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm tra hoạt động cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đồng thời làm cho các hội thành viên và hội viên hiểu, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hội thành viên đã tư vấn, giải quyết thành công 100% trường hợp thắc mắc, khiếu nại của hội viên và các tập thể, cá nhân liên quan. Liên hiệp hội thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở trên mọi lĩnh vực hoạt động; từng bước thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng công tác; tạo được mối liên hệ gắn bó với các hội thành viên và không khí đoàn kết, nhiệt tình trong hội viên; luôn tích cực tham gia các hoạt động thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị.


Kỹ sư Bùi Mau
(Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích