11:10, 12/10/2020

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức, công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức, công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Giảm đầu mối, tăng hiệu quả công tác

 

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh đã giảm 37 đơn vị cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Trong đó, khối các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy giảm 24 lãnh đạo, 13 đơn vị cấp phòng và tương đương; giảm 2 vị trí lãnh đạo cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giảm 5 cấp phó của khối cơ quan Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đều sắp xếp lại với số phòng ít hơn quy định tối đa của Trung ương. Bên cạnh đó, khối chính quyền đã giảm 24 đơn vị cấp phòng thuộc các sở, ngành và giảm 43 đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Vĩnh.  Ảnh: Vũ Hoa

Người dân giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: Vũ Hoa


Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, tuy tổng số biên chế được giao của tỉnh thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực nhưng đến nay, Khánh Hòa vẫn thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo quy định là đến năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản 3.852 trường hợp. Trong đó, biên chế hành chính giảm từ 2.179 xuống còn 1.926 (giảm 253 chỉ tiêu); biên chế sự nghiệp giảm từ 25.945 xuống còn 22.346 (giảm 3.599 chỉ tiêu).


Qua việc cắt giảm tổ chức trung gian, đầu mối bên trong, giảm cấp phó, bộ máy đã tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.


Nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt; nổi bật là việc hợp nhất 5 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế có chức năng dự phòng gồm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và côn trùng, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Nội tiết và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đối với 6 cơ quan tham mưu, giúp việc và 2 đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy đã giảm được 13 trong tổng số 42 đơn vị đầu mối trực thuộc (tỷ lệ giảm 31%).


Làm từng bước, chắc từng khâu


Để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất các giải pháp: Tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung phân công phụ trách trong các kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ để cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối các mô hình quản lý và cung cấp dịch vụ thông minh; kết nối liên thông với các hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến để phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan hành chính phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện...


Việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu cấp thiết. Song, việc tổ chức thực hiện phải làm từng bước, chắc từng khâu, ưu tiên từng nội dung, có lộ trình, kế hoạch cụ thể; trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, kiên trì, công tâm, khách quan, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; có chính sách và phân công, bố trí công tác hợp lý, hài hòa lợi ích giữa tập thể với cá nhân chịu sự tác động trực tiếp.


Nam Du