Đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ

Thứ Hai, 19/08/2019, 22:30 [GMT+7]

Đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri thực hiện Kết luận số 50 ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về nội dung trên; thúc đẩy phát triển, ứng dụng KH-CN; rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức KH-CN nhằm giảm mạnh đầu mối. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các chương trình KH-CN theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng; nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu KH-CN tiên tiến để phát triển các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục phát triển mạnh thị trường KH-CN; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất, kinh doanh; kết nối có hiệu quả các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN của tỉnh với các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đa dạng hóa đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH-CN có trọng tâm, trọng điểm, theo lĩnh vực ưu tiên…


KHÁNH TÂM

.

các thông tin tiện ích