Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11-2021

Chủ Nhật, 31/10/2021, 22:06 [GMT+7]

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11-2021

Từ đầu tháng 11-2021, một số chính sách mới có hiệu lực bao gồm:


 1. Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng


Thông tư 14/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng quy định cụ thể đối với các công việc tư vấn như: Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì; khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa, thí nghiệm phục vụ công tác tư vấn bảo trì công trình và một số công việc tư vấn khác đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn thì thực hiện theo quy định tại thông tư này.


- Đối với các công việc tư vấn sau đây thì xác định bằng lập dự toán:


+ Lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng;


+ Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì;


+ Kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu;


+ Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành, sử dụng và các công việc tư vấn áp dụng định mức đã được quy định nhưng không phù hợp.


Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 1-11-2021 và thay thế Thông tư 3 ngày 16-3-2017.


2. Thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học


Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 2-11-2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1-6-2012.


Trong đó, quy định trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học vẫn như trước nhưng bổ sung thêm trường hợp người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng khác.


3. Nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa


Có hiệu lực từ ngày 1-11-2021, Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) phải căn cứ vào vị trí việc làm viên chức đang đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao và không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.


4. Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu


Từ ngày 1-11-2021, Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25-5-2014, có hiệu lực thi hành.


Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 22-7-2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau:


(1) Cơ sở được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định về thuế TNDN kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng trong từng thời kỳ bao gồm:


+ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10-10-2008.


+ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6-5-2013.


+ Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22-7-2016.


(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết định trên thì thực hiện kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các quyết định nêu trên.


- Cơ sở trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 1-11-2021.


Từ ngày 2-11-2021, Cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).


TKTS

.

các thông tin tiện ích