Điểm mới về hóa đơn điện tử

Chủ Nhật, 24/11/2019, 22:47 [GMT+7]

Điểm mới về hóa đơn điện tử

Ngày 30-9-2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68 (có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2019) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119 của Chính phủ về hóa đơn điện tử. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.

 - Xin bà cho biết quy định mới về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?


- Doanh nghiệp chỉ cần nộp tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119 cho cơ quan thuế. Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ), cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.


- Thưa bà, việc đánh số hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?  


- Doanh nghiệp có thể chọn cách đánh số: số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 1-1 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31-12 hàng năm có tối đa đến số 99.999.999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc này thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.


- Việc xử lý sai sót hoặc điều chỉnh hóa đơn điện tử như thế nào, thưa bà?


- Nếu người bán và người mua phát hiện có sai sót: trường hợp sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119. Trường hợp sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót và phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”; sau đó ký số, ký điện tử trên hóa đơn mới và gửi người mua.


Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 (phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119) và gửi dữ liệu hóa đơn mới theo phương thức, thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư 68.


Nếu cơ quan thuế nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát hiện có sai sót thì gửi thông báo cần rà soát cho người bán theo mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119) để kiểm tra. Trong 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bán gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119. Đồng thời, lập hóa đơn mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu tới cơ quan thuế.


- Xin cảm ơn bà!


KIM THAO (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích