Tăng cường hiệu quả hoạt động các nhóm giúp đỡ xã miền núi

Thứ Sáu, 25/10/2019, 22:52 [GMT+7]

Tăng cường hiệu quả hoạt động các nhóm giúp đỡ xã miền núi

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì, củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các nhóm tham gia giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan trưởng nhóm chủ động vận động, kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào nhóm hỗ trợ, giúp đỡ cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; thường xuyên liên lạc, tổ chức họp định kỳ với các thành viên nhằm duy trì, củng cố hoạt động của nhóm; phối hợp chặt chẽ với UBND xã được giúp đỡ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực của nhóm.


Ban Dân tộc có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ các xã miền núi; là đầu mối tiếp nhận báo cáo của các nhóm; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích