Thông báo

Thứ Sáu, 04/12/2020, 22:00 [GMT+7]
Về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Khắc Khang, do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang (viết tắt là Chi nhánh Nha Trang) đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của ông Nguyễn Khắc Khang đối với thửa đất số 04, tờ bản đồ số 02 tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Hồ sơ thể hiện như sau:
 
- Giấy chứng nhận số 00519 QSDĐ/VT-NT ngày 8-10-2001 cấp cho hộ bà Võ Thị Chúc và chồng (chết)
 
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 
- Giấy chuyển nhượng đất ngày 14-5-2007.
 
- Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Chi nhánh Nha Trang thông báo và niêm yết tại trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Khắc Khang do nhận chuyển nhượng từ hộ bà Võ Thị Chúc.
 
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày niêm yết tại UBND xã Vĩnh Thạnh, Chi nhánh Nha Trang không nhận được những thông tin có liên quan đến việc chuyển nhượng trên (hoặc đơn đề nghị giải quyết tranh chấp của hộ bà Võ Thị Chúc) thì Chi nhánh Nha Trang sẽ lập hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh Nha Trang cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.
.

các thông tin tiện ích