Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 23/12/2019, 22:17 [GMT+7]

Thông báo


Về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của BHXH tỉnh Khánh Hòa theo cơ cấu tổ chức mới Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 của BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, BHXH thành phố Nha Trang chính thức được chuyển giao về BHXH tỉnh Khánh Hòa, đồng thời có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số phòng trực thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa.


BHXH tỉnh Khánh Hòa xin thông báo việc chuyển giao BHXH thành phố Nha Trang về BHXH tỉnh Khánh Hòa; thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số phòng trực thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:


1. Sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành phố Nha Trang về BHXH tỉnh Khánh Hòa thực hiện.


- Tên cơ quan: BHXH tỉnh Khánh Hòa.


- Địa chỉ: Số 05 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Số điện thoại: 0258.3827447 - Số fax: 0258.3815441.


2. Hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng BHXH tỉnh.


3. Thay đổi tên gọi “Phòng Khai thác và thu nợ” thành “Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng”.


BHXH tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang và nhân dân trong tỉnh biết để liên hệ.

 

.

các thông tin tiện ích