01:04, 02/04/2023

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa vững mạnh

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang  tỉnh theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại", ngày càng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, ngày càng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.
 
 
Nâng cao chất lượng tổng hợp
 
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng để bảo đảm LLVT thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 
 
Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; chú trọng biên chế, điều chỉnh quân số hợp lý, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện theo phương án, bảo vệ an toàn mục tiêu đảm nhiệm; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến các đơn vị; bảo đảm lực lượng, vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 

 

Đại tá Bùi Đại Thắng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.
Đại tá Bùi Đại Thắng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.
 
Bên cạnh đó, LLVT tỉnh duy trì tốt việc tổ chức tập huấn cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế, sát với đối tượng tác chiến. Hàng năm, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% đạt khá, giỏi. Lực lượng dự bị động viên ngày càng được xây dựng hùng hậu, biên chế đạt 96,44%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 86,3%, tỷ lệ đảng viên đạt hơn 10%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, chất lượng được nâng lên; tỷ lệ đảng viên đạt 23,28%, riêng đảng viên trong dân quân đạt hơn 19%. Hàng năm, 100% cơ sở, 90% cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được huấn luyện theo phân cấp, kết quả hơn 50% đạt khá, giỏi. 
 
Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
 
Theo Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó, nổi bật là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn chỉnh quy hoạch đất quốc phòng và lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các văn bản về xây dựng khu vực phòng thủ, hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức diễn tập khu vực phòng thủ. Đặc biệt, trong năm 2022, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự. Trong 10 năm qua, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức 20 lượt diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện, thị xã, thành phố và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 273 lượt xã, phường, thị trấn đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 

 

Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường huấn luyện đêm.
Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường huấn luyện đêm.
 
 
Năm 2023 là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt hơn… Trong bối cảnh ấy, LLVT tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh, TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh; diễn tập phòng, chống cháy rừng thị xã Ninh Hòa và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã, phường, thị trấn sát với thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Song song đó, LLVT tỉnh luôn duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Mặt khác, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.
 
THẾ ANH