10:10, 04/10/2021

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1630 ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06 ngày 10-6-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1630 ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) và Kết luận số 06 ngày 10-6-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40.


Theo đó, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH thực hiện các chương trình tín dụng CSXH; đẩy mạnh việc gắn kết chính sách tín dụng CSXH với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, chương trình khuyến nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng CSXH.


Ngoài ra, nhiệm vụ và giải pháp khác của kế hoạch là triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH và hiệu quả các chương trình tín dụng. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng CSXH đặc thù; rà soát, cơ cấu lại các chương trình tín dụng CSXH đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH cho phù hợp với yêu cầu, sự cần thiết, phù hợp với khả năng nguồn lực vốn, bộ máy, tổ chức và nguồn nhân lực của Ngân hàng CSXH…


H.DUNG