11:09, 09/09/2019

"Diên Hồng" của doanh nhân

Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" đã chính thức mở ra từ ngày 3-9. Qua cuộc vận động này, các doanh nghiệp, doanh nhân có một địa chỉ cụ thể để góp ý, đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” đã chính thức mở ra từ ngày 3-9. Qua cuộc vận động này, các doanh nghiệp, doanh nhân có một địa chỉ cụ thể để góp ý, đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp. Ở đây, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ có góp ý về thể chế, chính sách kinh tế mà còn có thể hiến kế các vấn đề phát triển chung của đất nước.


Còn nhớ, ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Bác Hồ đã đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế. Trong bức thư đề ngày 13-10-1945 gửi “các giới công thương Việt Nam”, Bác khẳng định: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng...”. Qua thư, Người cũng xác định và đặt niềm tin mạnh mẽ vào vai trò, sứ mệnh của doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước.


Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn xác định và thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Thể chế, cơ chế, chính sách ngày càng được hoàn thiện theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp, doanh nhân vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. Trong đó, nổi bật có vấn đề cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, tạo thành rào  cản trong quá trình phát triển kinh tế.


Doanh nghiệp, doanh nhân được coi là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế. Trực tiếp hoạt động trên thị trường, thương trường, hơn ai hết, chính họ biết mình đang phải đối mặt với khó khăn, thách thức nào; cần có cơ chế, chính sách gì để có thể hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất. Trước nay, Đảng, Nhà nước ta đã luôn lắng nghe ý kiến của doanh nhân, qua nhiều kênh khác nhau. Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức được nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, doanh nhân cảm thấy chưa thật sự hài lòng, bởi vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng, vẫn còn nhiều vấn đề kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều ý kiến đóng góp chưa được tiếp thu đúng mức, nhiều ý tưởng đề xuất vẫn phải chuyển lên cấp trên...


Làm thế nào để tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân được thể hiện tốt nhất, triệt để nhất? Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” là cuộc “trưng cầu dân ý” lớn, được ví như một “hội nghị Diên Hồng” dành cho doanh nhân, mở ra trên tinh thần dân chủ và cầu thị.


Qua quá trình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân cần được ghi nhận, tôn vinh và bảo vệ. Cuộc vận động thể hiện rõ sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Mục tiêu nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.


Có thể nói, việc cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách không phải là việc riêng của Đảng, Nhà nước mà là của cả cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Những ý kiến đóng góp, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được các cơ quan của Đảng, Nhà nước nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Hy vọng qua cuộc vận động này, cộng đồng doanh nhân Khánh Hòa sẽ đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, với tư duy mới, suy nghĩ lớn và tầm nhìn rộng.


PHONG NGUYÊN