09:10, 18/10/2019

Trước ngày 31-10: Hoàn thành nội dung chi tiết đề án sáp nhập 2 xã Diên Bình, Diên Lộc

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng Đề án Sáp nhập địa giới đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng Đề án Sáp nhập địa giới đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Diên Khánh và các cơ quan có liên quan tham mưu tỉnh xây dựng đề án chi tiết (bao gồm đề án chi tiết của UBND cấp huyện để lấy ý kiến cử tri nhân dân tại 2 xã và đề án của tỉnh theo quy định của Bộ Nội vụ). Các đơn vị triển khai công tác này theo lộ trình: xây dựng đề cương đề án và dự toán kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh trước ngày 25-9; xây dựng chi tiết nội dung đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri nhân dân ở địa phương 2 xã, hoàn thành trước ngày 31-10; trình HĐND cấp huyện, cấp xã thông qua đề án trước ngày 8-11; tổng hợp, xây dựng đề án của tỉnh theo quy định của Bộ Nội vụ và trình HĐND tỉnh thông qua trước ngày 15-11; tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nội vụ để thẩm định trước ngày 20-11.


Việc xây dựng Đề án Sáp nhập địa giới đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương ở cấp xã.


BẢO ANH