VIDEO: Tiêu huỷ kho hàng hoá không có nguồn gốc xuất xứ14/12/2022