VIDEO: Ký kết thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu"05/08/2022