VIDEO: Xử lý nghiêm đối tượng cố ý vượt chốt kiểm soát dịch03/08/2021