VIDEO: Báo động việc vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ07/06/2020