VIDEO: 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Liên bang Nga đã tới Cam Ranh09/11/2017