09:10, 04/10/2021

UBND thành phố Nha Trang thông báo

"UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 1166/TB-UBND ngày 14/8/2020 và Thông báo số 286/TB-UBND ngày 12/4/2021 về việc bổ sung thời gian thực hiện và điều chỉnh diện tích, phạm vi ranh giới đất thu hồi tại Thông báo số 800/TB-UBND ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

Thông báo


“UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 1166/TB-UBND ngày 14/8/2020 và Thông báo số 286/TB-UBND ngày 12/4/2021 về việc bổ sung thời gian thực hiện và điều chỉnh diện tích, phạm vi ranh giới đất thu hồi tại Thông báo số 800/TB-UBND ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.


Theo đó:


+ Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là: 715.094,0m2
.
Phạm vi ranh giới dự án được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 06-2021 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thiết lập ngày 28/12/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 22/01/2021.


+ Thời gian thực hiện của dự án Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang được gia hạn đến ngày 01/9/2022.


Các nội dung khác tại Thông báo số 800/TB-UBND ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.


Đề nghị các cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất trong phạm vi khu vực quy hoạch của dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.