07:09, 06/09/2022

Thông báo V/v Kê khai, kiểm kê mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang (Lần 2)

Thông báo

V/v Kê khai, kiểm kê mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang (Lần 2).

Thông báo

V/v Kê khai, kiểm kê mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang (Lần 2).


Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Nguyên tiến hành kê khai, kiểm kê mồ mả các cá nhân, hộ gia đình là thân nhân có mồ mả nằm trong khu vực thực hiện dự án. Tổng số mộ bị ảnh hưởng: 620 mộ (Trong đó: số mộ có thân nhân kê khai: 547 mộ, số mộ thân nhân đã bốc: 16 mộ, số mộ chưa kê khai: 57 mộ). Hiện nay tại khu vực Đầm Bấy vẫn cò 57 mộ chưa có thân nhân kê khai để di dời. Cụ thể:
 

1


(Theo sơ đồ mộ chí do Trung tâm Phát triển quỹ dất Khánh Hòa lập ngày 31/5/2021).


Để đảm bảo việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo:


1. Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại khu vực: Đầm Bấy, Bãi Hóc, Nghĩa trang Bãi Lận, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre có trách nhiệm kê khai mồ mả để lập phương án di dời theo qui định.


Thời gian: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.


Địa điểm kê khai: + UBND phường Vĩnh Nguyên.


+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám - Lộc Thọ – Nha Trang, Điện thoại: 0982699236) để được hướng dẫn.


2. Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân là thân nhân mồ mả của các khu vực trên đến đúng địa điểm theo thông báo để được hướng dẫn cụ thể.


3. UBND phường Vĩnh Nguyên có trách nhiệm niêm yết, thông báo tại UBND phường để hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mộ trong ranh giới giải tỏa biết để thực hiện và phối hợp chặt chẽ giúp Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


4. Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại các khu vực trên thuộc ranh giới dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết.