Thông báo xác nhận thông tin cổ phần

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:10 [GMT+7]

THÔNG BÁO


“ V/v: Xác nhận thông tin cổ phần"

 

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XDCT 505.


- Căn cứ vào điều 133 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh Nghiệp.


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XDCT 505 đã được Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty CPXDCT 505 thông qua ngày 11 tháng 08 năm 2000 và đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi lần thứ 6 ngày 28/11/2019.


Nay Công ty Cổ phần XDCT 505 xin thông báo đến Quý Cổ đông có cổ phần tại Công ty CPXDCT 505 liên hệ với Công ty tại địa chỉ: Tổ 24 Tây Bắc, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang (gặp ông: Phạm Ngọc Minh - Phó GĐ Công ty, số điện thoại 0937908505) để xác nhận thông tin quyền sở hửu cổ phần tại Công ty CPXDCT 505.


Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Cổ đông không đến xác nhận lại thông tin thì Công ty sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thu hồi cổ phần để chuyển nhượng lại cho Cổ đông khác. Số tiền bán cổ phần thu hồi sẽ được Công ty gửi vào tài khoản tạm giữ của Công ty.


Xin trân trọng thông báo.


Ghi chú: Khi đến Công ty đề nghị Quý Cổ đông mang theo Giấy Chứng Nhận cổ phần.

.

các thông tin tiện ích