Nội dung về xây dựng nền văn hóa tiên tiến và hiện đại còn mờ nhạt

Chủ Nhật, 17/05/2020, 22:19 [GMT+7]

Nội dung về xây dựng nền văn hóa tiên tiến và hiện đại còn mờ nhạt

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cho đội ngũ văn nghệ sĩ góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các văn nghệ sĩ đã dành nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu, nội dung của dự thảo.


Bổ sung nội dung về những khuyết điểm, hạn chế


Về những kết quả đạt được nên thêm nội dung: Hoạt động văn học nghệ thuật được quan tâm, nhiều tác phẩm được văn nghệ sĩ sáng tác, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân.


Đối với những khuyết điểm, hạn chế, việc đánh giá trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa toàn diện. Về văn hóa, chủ yếu chỉ nói đến giáo dục, còn các lĩnh vực khác chỉ nói về công tác quản lý, xây dựng cơ chế. 


Cần nêu nội dung những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh thành một mục riêng. Phân tích đánh giá nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục cụ thể trước mắt, lâu dài.  


Trong nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm cần bổ sung nguyên nhân từ công tác kiểm tra làm chưa tốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thiếu kiểm tra thường xuyên trong việc chỉ đạo thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực giao đất.


Mục đánh giá tổng quan về văn hóa chỉ có một câu: “Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường” là chưa toàn diện. Cần bổ sung thêm mệnh đề: “Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và hiện đại”, mới thấy được sự phát triển của văn hóa.


Chưa có Chương trình hành động về phát triển văn hóa thời kỳ mới


Trong phần phương hướng của dự thảo báo cáo chính trị, ở mục tiêu chủ yếu về văn hóa xã hội không có dòng nào cho phát triển văn hóa - văn học - nghệ thuật? Ở mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, các văn nghệ sĩ cho rằng, chúng ta đã 12 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nhưng đến nay, tỉnh không có chương trình hành động cụ thể. Vì thế, trong dự thảo báo cáo còn rất thiếu sự quan tâm đến sự phát triển văn học, nghệ thuật.


Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, dự thảo viết: “Tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, trong đó chú trọng đến giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm đầu tư các công trình văn hóa trọng điểm, thiết chế văn hóa…”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 1995 đến nay đều nêu như vậy, nhưng thực tế là thiếu sự quan tâm nên các thiết chế văn hóa ngày càng xuống cấp, ngày càng mất dần. Các văn nghệ sĩ kiến nghị bổ sung nội dung quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa kiến trúc cổ qua các thời kỳ lịch sử; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững, chống xâm hại, hủy hoại danh lam thắng cảnh vào dự thảo báo cáo chính trị.


Nhân Tâm (Lược ghi)   

.

các thông tin tiện ích