Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng

Chủ Nhật, 27/06/2021, 21:34 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Theo đó, các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng hình thức đa dạng, phong phú, đồng bộ, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.


Thời gian tuyên truyền chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ nay đến hết năm 2021, đợt 2 từ năm 2022 đến năm 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  


THU HIỀN

.

các thông tin tiện ích