09:05, 19/05/2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. 

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

 

 
Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đầy biến động của đất nước, từ thuở thiếu niên, Người đã thấu hiểu nỗi đau mất nước, xót xa trước nỗi thống khổ của người dân, từ đó quyết ra đi tìm con đường độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Sau khi đã bôn ba nhiều nước, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động, tìm tòi nghiên cứu thực tiễn cách mạng thế giới, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành người cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Với trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn nước ta, dày công chuẩn bị những điều kiện cho sự ra đời một chính đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam cơ bản hình thành. Đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng đó ngày càng được bổ sung, phát triển, trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho dân tộc ta đi tới bến bờ vinh quang.
 
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi vào lịch sử những mốc son chói lọi. Đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu; Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối cách mạng Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được ấm no, vai trò, vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
 
Cả cuộc đời gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại vinh quang nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Đó là hệ thống quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về đường lối cách mạng Việt Nam, đã được thực tiễn chứng minh tính khoa học, đúng đắn, phù hợp điều kiện nước ta và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tấm gương đạo đức trong sáng và phong cách Hồ Chí Minh là mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm việc để cho các thế hệ đảng viên và nhân dân mãi mãi học tập, noi theo.
 
Kỷ niệm Ngày sinh của Bác đúng dịp cả nước nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết liệt thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Nhớ ơn công lao trời biển của Người, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trước mắt, chuẩn bị chu đáo bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng là người đại diện của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống với chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, quyết liệt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Tất cả các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, nhằm tạo nên sức mạnh của ý chí tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện với đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có uy tín và năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin của nhân dân.
 
Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Bác, chúng ta hãy đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội ý chí vươn lên, tự lực, tự cường, nói đi đôi với làm, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành những thắng lợi mới, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
 
Theo nhandan.org.vn