12:02, 03/02/2020

Đất nước 90 mùa xuân có Đảng

Đất nước ta đang đón một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 90 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng - mừng xuân đã trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng, với đất nước mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt. 

Đất nước ta đang đón một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 90 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng - mừng xuân đã trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng, với đất nước mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt. 

 

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm  ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)  và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2020).

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2020).

 
Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, chương mới của lịch sử đất nước ta bắt đầu từ khi có Đảng. Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của lịch sử, kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ra đời trở thành một mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
 
90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của Việt Nam như ngày nay. 
 
Thật tự hào khi cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24-2-1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã chính thức được thành lập. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của tỉnh chuyển kịp theo trào lưu cách mạng cả nước. Kể từ ngày ấy, nhân dân Khánh Hòa luôn một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Các lợi thế, tiềm năng của tỉnh được phát huy mà đặc biệt quan trọng là phát huy nhân tố con người. Những điều đó đã giúp Khánh Hòa vững tiến trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, tự hào là nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành tự cân đối tài chính.
 
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cũng là thời điểm toàn Đảng bộ chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thông qua công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của toàn Đảng bộ.
 
Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của nhân dân. 
 
Khánh Hòa