Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Tư, 06/07/2022, 14:16 [GMT+7]

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2000 Kính gửi: Ông Hoàng Văn Dặn


Địa chỉ: Thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2000 đối với thửa đất số 7 lô b khoảnh II tiểu khu 339 diện tích 18700m2 nay là thửa đất số 305 tờ bản đồ 01 diện tích 15641.2m2(theo bản đổ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho ông Hoàng Văn Dặn được biết nội  dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phúc Hậu do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2008 Kính gửi: Ông Lê Đức Khải và bà Huỳnh Thị Chắc


Địa chỉ: Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phúc Hậu do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2008
đối với một phần thửa đất 700 tờ bản đồ 2A diện tích 129m2 nay là thửa đất 193-1 tờ bản đồ 8 diện tích 56.1m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho ông Lê Đức Khải và bà Huỳnh Thị Chắc được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phúc Hậu theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Bình do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2008


Kính gửi: Ông Lê Đức Khải và bà Huỳnh Thị Chắc


Địa chỉ: Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Bình do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất 700 tờ bản đồ 2A diện tích 129m2 nay là thửa đất 192-1 tờ bản đồ 8 diện tích 72.9m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho ông Lê Đức Khải và bà Huỳnh Thị Chắc được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Bình theo quy định.


4. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hồ Ngọc Chí và bà Lê Thị Thanh Hương do nhận thừa kế bằng giấy viết tay ngày 21/10/1996


Kính gửi: Hộ bà Nguyễn Thị Lang và bà Chồng (chết).


Địa chỉ: Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hồ Ngọc Chí và bà Lê Thị Thanh Hương do nhận thừa kế bằng giấy viết tay ngày 21/10/1996 đối với một phần thửa đất số 863, tờ bản đồ số 12 nay là thửa đất số 10, tờ bản đồ số 61, diện tích: 574,4m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Lang và bà Chồng (chết) được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Hồ Ngọc Chí và bà Lê Thị Thanh Hương theo quy định.


5. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Triêm và bà Ngô Thị Tịnh Trúc do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Nguyễn Văn Quận và bà Lê Thị Biểu ngày 09/11/2004

Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Quận và bà Lê Thị Biểu Địa chỉ: Thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Triêm và bà Ngô Thị Tịnh Trúc do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 09/11/2004 đối với thửa đất số: 1076, tờ bản đồ số 14 nay là Thửa đất số 94, tờ bản đồ số: 47 tại Thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho Hộ ông Nguyễn Văn Quận và bà Lê Thị Biểu được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Triêm và bà Ngô Thị Tịnh Trúc theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích