Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Thứ Tư, 17/05/2017, 00:02 [GMT+7]

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018.


Theo đó, năm 2018, Sở TN-MT đặc biệt quan tâm việc bảo đảm hệ thống quan trắc bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực của hệ thống quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, quan tâm vấn đề hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải thông thường và chất thải nguy hại quy mô cấp tỉnh, huyện, xã hoặc các mô hình thí điểm của địa phương; vận hành các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; hỗ trợ các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải; hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề.


Trong kế hoạch, năm 2018 sẽ điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; điều tra, đánh giá, lập danh sách giám sát các lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, địa bàn nhạy cảm có thể xảy ra sự cố môi trường để phân loại theo mức độ gây ô nhiễm, rủi ro đối với môi trường.


Đ.L
 

.

các thông tin tiện ích