Diễn đàn cử tri:

Phụ cấp cho chi hội trưởng các đoàn thể

Thứ Sáu, 11/08/2017, 23:46 [GMT+7]

Phụ cấp cho chi hội trưởng các đoàn thể

Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về mức chi phụ cấp kinh phí hoạt động cho chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn và đội an ninh cơ sở.


UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Hiện tại, chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 13-12-2016 (thay thế Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND).


Đối với các chi hội trưởng các đoàn thể, tại khoản 2, điều 6, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố như: phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân là 2.400.000 đồng/chi hội/năm (tăng 100% so với quy định tại Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND). Trên địa bàn tỉnh hiện có 993 thôn, tổ dân phố với gần 4.000 chi hội trưởng các đoàn thể. Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, hiện chưa bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ cho các chi hội trưởng các đoàn thể. Vấn đề này, UBND tỉnh đã nhiều lần báo cáo HĐND tỉnh và trả lời kiến nghị cử tri.


Đối với đội an ninh cơ sở, theo quy định hiện hành về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố không có chức danh là thành viên đội an ninh cơ sở. Tuy nhiên, đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố phụ trách công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương đã được quy định các mức phụ cấp tại bảng phụ lục số I và II của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, cụ thể:


Đối với cấp xã, chức danh phó trưởng công an xã và phó chỉ huy trưởng quân sự xã được hưởng mức phụ cấp là 1,2/mức lương cơ sở (tăng 0,2 so với quy định tại Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND).


Đối với thôn, tổ dân phố, quy định mức phụ cấp/mức lương cơ sở cho từng chức danh: công an viên ở thôn (0,7), trưởng ban bảo vệ dân phố (0,7), phó trưởng ban bảo vệ dân phố (0,56), tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (0,49), tổ phó tổ bảo vệ dân phố (0,42), tổ viên tổ bảo vệ dân phố (0,35).


Thiện Tâm
 

.

các thông tin tiện ích