Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa trong chương trình mới

Thứ Năm, 06/07/2017, 11:46 [GMT+7]

Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa trong chương trình mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn sách giáo khoa (SGK) cũng như tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK. Theo đó, nguyên tắc biên soạn SGK mới theo một chương trình, nhiều SGK, khuyến khích các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân biên soạn SGK. SGK mới phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm yêu cầu tinh giản, thiết thực, kế thừa ưu điểm của SGK hiện hành, cập nhật với xu thế giáo dục hiện đại trên thế giới; gắn với chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường...


Dự thảo thông tư mới cũng quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định SGK mới. Theo đó, hội đồng có ít nhất 7 người, trong đó ít nhất 1/3 là giáo viên dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập hội đồng thẩm định. Mỗi hội đồng có nhiệm vụ thẩm định toàn bộ các bộ SGK, SGK của một môn học của các lớp ở một cấp học. Thành viên hội đồng thẩm định phải là người đã tham gia xây dựng chương trình hoặc biên soạn SGK; hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông; hoặc có đóng góp khác liên quan đến xây dựng, thực hiện chương trình, SGK.


 V.A
 

.

các thông tin tiện ích