Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thông báo

Thứ Tư, 27/09/2017, 19:59 [GMT+7]

Thông báo

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh nhận được hồ sơ đăng ký biến động đất đai của ông Nguyễn Văn Long sinh năm 1950 số CMND: 220048580 cấp tại CA Khánh Hòa. Địa chỉ thường trú Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hồ sơ bao gồm:


+    Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;


+    Hợp Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất số 518, 702, 703, 706, 547 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ghi ngày 12/8/2011 giữa bà Mai Tuyết Phi sinh năm 1952 số CMND: 225016947 địa chỉ thường trú: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Văn Long  không có chứng thực hợp đồng theo quy định.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 729190, số vào sổ cấp GCN: CH00436 ngày 13/5/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 518 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 729319, số vào sổ cấp GCN: CH00447 ngày 01/6/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 702 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 729189, số vào sổ cấp GCN: CH00435 ngày 13/5/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 706 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 729320, số vào sổ cấp GCN: CH00448 ngày 01/6/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 703 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 729191, số vào sổ cấp GCN: CH00437 ngày 13/5/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 547 tờ bản đồ số 2 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi.


+    Hợp Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất số 52 tờ bản đồ số 3 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ghi ngày 09/12/2011 giữa bà Mai Tuyết Phi,  sinh năm 1952, số CMND: 225016947 địa chỉ thường trú xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1975, số CMND: 225016947, địa chỉ thường trú: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Văn Long  không có chứng thực hợp đồng theo quy định.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 507150, số vào sổ cấp GCN: CH00641 ngày 06/10/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp thửa đất số 52 tờ bản đồ số 3 thuộc Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Tuyết Phi cùng sử dụng chung với ông Nguyễn Toàn Thắng.


+    Đơn đề nghị xác nhận Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp được UBND xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Nơi có đất) xác nhận ngày 05/5/2017 ông Nguyễn Văn Long đang trực tiếp sản xuất tại các thửa đất trên.


+    Đơn đề nghị xác nhận Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp được UBND xã Vĩnh Trung, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Nơi thường trú) xác nhận ngày 08/5/2017 ông Nguyễn Văn Long đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương và  có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.


+ Trích lục khai tử số 248/TLKT-BS do UBND phường Vạn Thắng cấp ngày 27/7/2017 thể hiện ngày 20/9/2015 bà Mai Tuyết Phi chết do bệnh tại Thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Qua kiểm tra hồ sơ bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa bà Mai Tuyết Phi có đất (thửa 547 tờ bản đồ 02) bị thu hồi 433,7m² để thực hiện dự án.


Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 3a Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh thông báo và niêm yết tại trụ sở UBND xã Diên An về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới cho ông Nguyễn Văn Long do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 không có chứng thực hợp đồng theo quy định.


Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên trên Báo Khánh Hòa nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh không nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp của ông Nguyễn Toàn Thắng và những người thừa kế của bà Mai Tuyết Phi đối với việc chuyển nhượng trên thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh kiến nghị UBND huyện Diên Khánh điều chỉnh Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 về việc thu hồi đất của bà Mai Tuyết Phi để thực hiện dự án: Khu dân cư Phú Ân Nam 2 – xã Diên An đúng với thửa đất 547 tờ bản đồ 02 xã Diên An và chỉnh lý biến động do thu hồi đất trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số seri BE 729191 số vào sổ CH00437 do UBND huyện Diên Khánh cấp ngày 13/5/2011 và lập hồ sơ trình UBND huyện Diên Khánh  cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh thông báo để ông Nguyễn Toàn Thắng và những người thừa kế của bà Mai Tuyết Phi được biết và thực hiện.

 

.

các thông tin tiện ích